Program winter term 2019/2020

 

Monday, October 14, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Claudia Felser (MPI Dresden)

TBA

Host:
Matthias Wuttig

 

Monday, October 21, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Yifang Wang (IHEP Chinese Academy of Sciences Beijing)

TBA

Host:
Stefan Schael

 

Monday, October 28, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Thomas Lippert (FZ Jülich)

TBA

Host:
Carsten Honerkamp

 

Monday, November 11, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Matthias Wuttig (RWTH Aachen University)

TBA
 

 

Monday, November 25, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Tommaso Calarco (FZ Jülich)

TBA

Host:
David DiVincezo

 

Monday, December 9, 2019, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Christian Weinheimer (Universität Münster)

TBA

Host:
Christopher Wiebusch

 

Monday, January 13, 2020, 4:15pm, Hörsaal 28 D 001

Heino Falcke (Radboud-Universität Nijmegen)

TBA

Host:
Achim Stahl